آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه

در این قسمت از گرامر، به آموزش جنسیت در زبان فرانسه میپردازیم. البته در بخش ابتدایی این مبحث قصد داریم نشانه های مؤنث در فرانسه “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه”

آموزش فرانسه با انیمیشن | قرنطینه به زبان فرانسه

در بخش آموزش فرانسه با انیمیشن، هر بار با موضوع خاصی در خدمت شما هستیم. کلیپی کوتاه در این صفحه برای شما قرار میدهیم و “آموزش فرانسه با انیمیشن | قرنطینه به زبان فرانسه”

آموزش اعداد به زبان فرانسه | تلفظ اعداد در فرانسه

آموزش اعداد به زبان فرانسه، یکی دیگر از دروس پایه ای است که درهمین بدو کار باید فرابگیرید. در ابتدا ممکن است این شمارش به “آموزش اعداد به زبان فرانسه | تلفظ اعداد در فرانسه”

شروع مکالمه در زبان فرانسه | معرفی و احوالپرسی

در قدم اول به شما چگونگی شروع مکالمه در زبان فرانسه یعنی همان معرفی و احوالپرسی را خواهیم گفت.(se présenter / les salutations). در زبان “شروع مکالمه در زبان فرانسه | معرفی و احوالپرسی”