قواعد تلفظ زبان فرانسه |بخش 1: آموزش نزل در تلفظ فرانسوی

پیشتر با الفبای فرانسه تلفضشون وهمینطور اکسانها در زبان فرانسه آشنا شدین. امروز قراره ققواعد تلفظ زبان فرانسه رو آموزش بدم و اون روی این “قواعد تلفظ زبان فرانسه |بخش 1: آموزش نزل در تلفظ فرانسوی”