اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه

در فرانسه همه ی صفتها از اسم مطابقت میکنند. ملیت ها در زبان فرانسه هم از این قانون ها مستثنی نیستند و دو حالت مؤنث “اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه”

آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه

پیشتر شما را با نشانه های مؤنث در فرانسه آشنا کردیم؛ اکنون قصد داریم اشاره ای به نشانه های مذکر در فرانسه بپردازیم و شما “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه”

آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه

در این قسمت از گرامر، به آموزش جنسیت در زبان فرانسه میپردازیم. البته در بخش ابتدایی این مبحث قصد داریم نشانه های مؤنث در فرانسه “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه”