اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه

در فرانسه همه ی صفتها از اسم مطابقت میکنند. ملیت ها در زبان فرانسه هم از این قانون ها مستثنی نیستند و دو حالت مؤنث “اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه”